ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในสถานกีฬาหัวหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 เดือน (มกราคม – กันยายน 2565)

TORทำความสะอาด ปี 65 จำนวน 9 เดือน มค-กย 65