ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราห์ข้อมูลการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมกีฬาเชิงท่องเที่ยว

2. TOR จ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลสำเร็จของการดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรมกีฬา