ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กกท. ประจำปีงบประมาณ 2564

08032564ประกาศแผน 1 รายการ