ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลที่ดีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Core Business Enablers)

29032564 ประกาศแผนจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลที่ดี