ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ประกาศเผยแพร่แผน 17052564