ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดำเนินโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564

13082564 ประกาศเผยแพร่แผน จำนวน 1