ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล การกีฬาแห่งประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567)

15092564 ประกาศแผนจัดจ้างที่ปรึกษาทบทวนแผนการปฏิบัติการดิจิทัล (2565-2567)