ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงระบบบริหารยุทธศาสตร์อัจฉริยะ (Strategic Management Intellingent System -SMISS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงระบบบริหารอัจฉริยะยุทธศาสตร์ SMIS 65