ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำโครงการระบบบริหารจัดการภายในของการกีฬาแห่งประเทศไทย ผ่าน Application และ Mobile Application ระยะที่ 1 (Infrastructure) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (e-office) (ระบบบริหารจัดการองค์กร (Enterprise Resources Planning : ERP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

DOC151021-15102021163229