ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างที่ปรึกษาบริหารและพัฒนารูปแบบการฝึกซ้อมของนักกีฬาศักยภาพสูง

20-09-2564 ประกาศเผยแพร่แผน งานจ้างที่ปรึกษา