ประกาศเผยแพร่แผน การจัดกิจกรรมกลุ่มสร้างกระแสการตื่นตัวและแรงบันดาลใจ เพื่อยกย่องชื่นชมนักกีฬาคนพิการ บุคลากรกีฬาคนพิการ และบุคลากรกีฬาอาชีพอัตชีวประวัตินักกีฬาคนพิการสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพไทยในระดับโลก

1. ประการแผนกิจกรรมสร้างกระแส 15.09.2564