ประกาศแผนการจัดจ้างผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนพัฒนาระบบและการบริหารสิทธิประโยชน์ และการพิทักสิทธิ์ การจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ.2021)

18052020 ประกาศแผน