ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

​ที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ และให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงาน พ.ศ. ….

​จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใช้เงินสะสมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย หมวดที่ ๒ การจัดกิจกรรมและการส่งเสริมภาพลักษณ์การให้บริการสนามกีฬาภายในสนามกีฬาหัวหมาก จำนวน ๓ รายการ และหมวดที่ ๓ โครงการพัฒนา บูรณะ ซ่อมแซม อุปกรณ์และสถานกีฬาให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการภายในสนามกีฬาหัวหมาก จำนวน ๒ รายการ รวมทั้ง ๒ หมวด จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นงบอุดหนุน จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และงบลงทุน จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมของ กกท. เพื่อใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๗๓,๐๒๓,๓๒๐ บาท ประกอบด้วย หมวดที่ ๑ ค่าใช้จ่ายประจำในการเตรียมการและบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมาก งบประมาณ ๕๒,๐๒๓,๓๒๐ บาท หมวดที่ ๒ การจัดกิจกรรมและการส่งเสริมภาพลักษณ์การให้บริการสนามกีฬาภายในสนามกีฬาหัวหมาก งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และหมวดที่ ๓ โครงการพัฒนา บูรณะ ซ่อมแซม อุปกรณ์และสถานกีฬาให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการภายในสนามกีฬาหัวหมาก งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้กันเงินรายได้นอกงบประมาณที่เกิดขึ้นระหว่างปีตกเป็นเงินสะสมสำหรับใช้จ่ายต่อไปตามการใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และให้ดำเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

​นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาจังหวัดที่เสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๖๖) ซึ่งมีจังหวัดที่เสนอตัวทั้งสิ้น จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์ และราชบุรี โดยเห็นชอบให้จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๖๖)