ผลการเลือกตั้งกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงผลการเลือกตั้งกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ว่า

ตามที่ กกท. ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. ที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัคร จำนวนทั้งสิ้น 1 คน ได้แก่ นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน และกำหนดการเลือกกรรมการ กกท. ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. นั้น

“ผลการเลือกตั้งฯ ในวันนี้ ปรากฎว่า นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ได้ 13 คะแนนโดยมีผู้ที่มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 75 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 13 คน (เป็นบัตรดีทั้งหมด ไม่มีบัตรเสีย)

ทั้งนี้ ให้มีสิทธิยื่นคำคัดค้านต่อคณะกรรมการดำเนินการเลือกฯ ภายใน 3 วันนับแต่วันเลือก และหากไม่มีคำคัดค้าน คณะกรรมการเลือกฯ จะนำเสนอรายชื่อต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และประกาศรายชื่อ ต่อไป.