“ผู้ว่าการ กกท. “ ได้รับรางวัลบุคลตัวอย่างแห่งปี/รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

ตามที่ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย มีหนังสือที่ บค. 2564/01 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่องขอเชิญ ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เข้ารับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี/รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย นั้น

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้เล็งเห็นผลงานของผู้ว่าการ กกท. และการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เผยแพร่เชิงประจักษ์ ตามสื่อสิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดีย และกิจกรรมทางสังคม คณะทำงานของโครงการฯ จึงพิจารณาเห็นว่า ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมเข้ารับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี/รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ โดยคณะทำงานของโครงการฯ จะคัดเลือก คัดสรรบุคคลและองค์กรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว