“พลเอก ประวิตร” เปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และศูนย์ฝึกกีฬาบอคเซียแห่งชาติ ณ สนามกีฬาหัวหมาก กกท.

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ กกท. เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.,คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะกรรมการโอลิมปิกสากล, คณะกรรมการ กกท., ผู้บริหาร กกท., ผู้บริหารสมาคมกีฬา, ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา คณะนักกีฬาทีมชาติไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 ถือเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งของฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. เพราะเป็นวันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ก่อตั้งขึ้น โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. จึงได้ถือว่าวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ของ กกท. จนปัจจุบันนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬามีอายุครบ 55 ปี
ผู้ว่าการ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับยกย่องเป็นปูชนียบุคคล ให้เป็น “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์การกีฬาของไทย” ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ พัฒนานักกีฬาไทยให้มีการฝึกซ้อม และแข่งขันกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา นอกจากนี้ยังส่งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพของนักกีฬา และการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันศูนย์วิทย์ฯ ได้มีการปรับปรุงอาคารทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับการบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศ และรองรับการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยภายในศูนย์ฯ มีห้องสำหรับพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ประกอบด้วย 1.ห้องฝึกสมรรถภาพทางกาย 2.ห้องปฏิบัติการสรีระวิทยา 3.ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพ 4.ห้องฝึกปรับภาวะแวดล้อมอากาศบนที่สูง 5.ห้องปฏิบัติการชีวกลศาสตร์ 6.ห้องปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬา 7.คลินิกโภชนาการกีฬา 8.ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีกีฬา นอกจากยังมีศูนย์บริการทางการแพทย์กีฬาอีกด้วย ซึ่งขณะนี้ศูนย์วิทย์ฯ พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬาได้ที่ https://www.facebook.com/SportsScienceSAT

ต่อจากนั้น เวลา 11.00 น. วันเดียวกัน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์ฝึกกีฬาบอคเซียแห่งชาติ ภายในสนามกีฬาหัวหมาก กกท. โดยการก่อตั้งศูนย์ฝึกกีฬาบอคเซียแห่งชาติ เพื่อการพัฒนากีฬาคนพิการในประเทศไทยไปสู่ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาสำหรับผู้พิการ ทางสมอง ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ ด้วยอุปกรณ์สำหรับการฝึกซ้อมและแข่งขัน ที่มีความทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาคนพิการ โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์.