รัฐมนตรีกีฬา แสดงเจตจำนงค์เป็นเจ้าภาพจัดยูธโอลิมปิก 2030

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี เมมเบอร์) ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 32 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ร่วมหารือและแสดงความตั้งใจในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกมส์ ในปี 2030 ต่อ มร. โทมัส บาค ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล นอกจากนี้ ยังมีโอกาสร่วมประชุมกลุ่มย่อยกับ มร. ปิแอร์ ดอร์ซาส ผู้แทนคณะกรรมาธิการพิจารณาประเทศเจ้าภาพกีฬาของโอลิมปิกในอนาคต โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันในหลายประเด็น อีกทั้ง ความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฯ การส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าโอลิมปิก ให้กับเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ของไทย การจัดกิจกรรมสนับสนุนการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้องให้กับเยาวชน เพื่อสร้างเสริมนิสัยในการเล่นกีฬาและรักการออกกำลังกาย ให้เป็นกิจวัตรชีวิตประจำวัน โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีแผนในการดำเนินงานขณะนี้ ประเทศไทยพร้อมดำเนินการ เมื่อภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 คลี่คลายลง

รัฐมนตรีพิพัฒน์ ย้ำเน้นว่า การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฯ ในครั้งนี้ ประเทศไทยยึดแนวทาง Oympic 2020 ที่เน้นการสร้างความยั่งยืน และสร้างมรดกทางการกีฬาแก่คนรุ่นใหม่ อีกทั้ง ยังต้องรักษาส่ิงแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ การดำเนินการต่าง ๆ จะใช้ยุทธศาสตร์ชาติ BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอให้คณะกรรมาธิการแน่ใจได้ว่า ประเทศไทยมีความพร้อมและยินดีที่จะได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกมส์ ในปี 2030 ต่อไป โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้คณะกรรมการธิการทราบความพร้อมเป็นลำดับ