เผยแพร่แผนการจัดจ้างการบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากด้านวิศวกรรม การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน2565)

24112564ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างการบริหารจัดการสนามกีฬาหัวหมากด้านวิศวกรรม