เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 10 เดือน จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

24112564 ประกาศเผยแพร่แผนจำนวน 1 รายการ