8 นักกีฬา รายงานตัวเข้าทำงานเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กกท.

นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมต้อนรับและให้โอวาทในพิธีปฐมนิเทศผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายปัญญา หาญลำยวง อดีตกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย, นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยรับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันกีฬาในนามทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติหน้าที่ในการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการต่อยอดในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเพื่อนำความรู้ ความสามารถของนักกีฬามาพัฒนาและผลักดันวงการกีฬาของประเทศต่อไป

นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในนามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอบคุณที่ทุกท่านเสียสละเวลาในการฝึกซ้อม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามทีมชาติไทย สร้างชื่อเสียง และได้รับเหรียญรางวัลจากมหกรรมกีฬาต่าง ๆ มากมาย และเพื่อตอบรับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการรับนักกีฬาที่แข่งขันในนามทีมชาติไทยเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการผลักดันด้านการกีฬาแห่งชาติและตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกระแสความตื่นตัวในเยาวชนหันมาสนใจในการเล่นกีฬามากขึ้นอีกด้วย

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้นโยบายของภาครัฐ ในการสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ และตามแผนการดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเรื่องแผนการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนการทำงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ในการสร้างบุคลากร สร้างนวัตกรรมขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย และแผนพัฒนากีฬาชาติ ฉบับที่ 7 การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้ให้การสนับสนุนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันกีฬาในนามทีมชาติไทย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ฯ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 8 คน ประกอบด้วย นายรามรณรงค์ เสวกวิหารี นักกีฬาเทควันโด, นางสาววรัญญา แซ่แต้ นักกีฬาจักรยาน, นายประครอง บัวใหญ่ นักกีฬาฟุตบอลคนตาบอด, นายกฤตนัย ก้องแดนไพร ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลคนตาบอด, นายพรชัย กสิกรอุดมไพศาล นักกีฬาฟุตบอลคนตาบอด, นางสาวสุบิน ทิพย์มะณี นักกีฬาบอคเซีย, นางสาวลดามณี กล้าหาญ นักกีฬาบอคเซีย และนางสาวนวลจันทร์ พลศิลา นักกีฬาบอคเซีย