กกท. จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ในการแข่งขัน “ศรีสะเกษเกมส์”

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนากีฬาเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ในหัวข้อ บทบาท และความคาดหวังในการพัฒนากีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โดยมี นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ, นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย, นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องศรีลำดวน 1 โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ในครั้งนี้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการแก้ปัญหา และการเข้าถึงข้อมูลในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อพัฒนาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ให้นำไปสู่ความพร้อมในการจัดการแข่งขัน หรือความพร้อมในการสร้างประชากรนักกีฬาที่มีคุณภาพ ซึ่งในนามของกกท. เราได้ทำงานร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อจัดสรรงบประมาณ เข้าไปช่วยเหลือ และสนับสนุนทุกสมาคมอย่างทั่วถึง โดยมีการวางระบบอย่างเป็นแบบแผน รอบคอบ รวมถึงมีกระบวนการให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมและทั่วถึงทุกสมาคม เพื่อสร้างประชากรนักกีฬาไทยให้มีความพร้อมและมีคุณภาพ จนนำไปสู่นักกีฬาระดับชาติ และต่อยอดไปถึงนักกีฬาระดับโลก ให้ประสบความสำเร็จในนามทีมชาติไทย และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต่อไป