กกท.จัดกิจกรรม การกำกับ ควบคุมดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย การกำหนดมาตรฐาน และยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยสู่สากลและการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬามวย (คาราวานกีฬามวย) จ.กาฬสินธุ์

กกท.จัดกิจกรรม การกำกับ ควบคุมดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย การกำหนดมาตรฐาน และยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยสู่สากลและการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬามวย (คาราวานกีฬามวย) จ.กาฬสินธุ์

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม การกำกับ ควบคุมดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย การกำหนดมาตรฐาน และยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยสู่สากลและการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬามวย (คาราวานกีฬามวย) โดยมี นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กกท., นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย, บุคลากรในวงการกีฬามวย ร่วมพิธี ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์การเผยแพร่กีฬามวย และวางแผนกำหนดมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกีฬามวยเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและสวัสดิภาพ ให้เกิดความสงบเรียบร้อย และผู้ปฏิบัติ ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ส่งผลในการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์กีฬามวยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มวยไทยด้วยกลไกการเติบโตที่มีมาตรฐานจากรากหญ้าสู่สากล เพื่อสร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนและมั่นคง”
เชื่อมั่นว่ากิจกรรม การกำกับ ควบคุมดูแลกีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย การกำหนดมาตรฐาน และยกระดับมาตรฐานกีฬามวยไทยสู่สากลและการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬามวย (คาราวานกีฬามวย) จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้กีฬามวยไทยมีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 และกีฬามวยจะเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งจะสามารถนำไปขยายผลเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในแบบซอฟพาวเวอร์ สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จะส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานมวยไทยอาชีพ สำหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกัน จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานผู้ฝึกสอนมวยไทย, มาตรฐานการตัดสินกีฬามวยไทย, มาตรฐานการจัดการค่ายมวยไทย, มาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย, มาตรฐานการเรียนการสอนกีฬามวยไทย เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานมวยกลางสำหรับประเทศไทยในการเผยแพร่เพื่อยกระดับมวยไทยให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก อีกด้วย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้จัดกิจกรรม จำนวน 7 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. การนิเทศกฎหมายกีฬามวย ตามพระราชบัญญัติกีฬา
มวย พ.ศ. 2542 ให้กับบุคคลทั้ง 7 ประเภท และเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่น 5 ภาค, 2.การอบรมหลักสูตรมาตรฐานการจัดการค่ายมวยไทย, 3. การอบรมหลักสูตรมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬามวย, 4. การรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทย และส่งเสริมการบริหารจัดการมาตรฐานค่ายมวยไทย, 5. การส่งเสริม และการเผยแพร่มวยไทยในชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยสำหรับคนรุ่นใหม่ (Seed Muaythai), 6. การส่งเสริมกิจกรรมมวยไทยในท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากล และ 7. การมอบอุปกรณ์กีฬามวย
โดยมีบุคคลในวงการกีฬามวย 7 ประเภท และ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐในท้องถิ่น จังหวัดกาพสินธ์ุ จำนวน 146 คน ร่วมการนิเทศกฎหมายกีฬามวยฯ
จากนั้น ผผู้ว่าการ กกท. ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมการอบรมคลินิกมวยไทย SEED มวยไทย เมล็ดพันธุ์ใหม่ หัวใจรักษ์มวย ณ หอประชุม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการจัดอบรม ดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยในชุมชนท้องถิ่นผ่านกิจกรรมบันดาลใจด้านกีฬามวยไทย สำหรับคนรุ่นใหม่ และสร้างอัตลักษณ์แบนด์มวยไทย ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม ให้เยาวชนในชุมชนท้องถิ่นหันกลับมามีความสนใจในกีฬามวยไทย ตลอดจนศิลปะมวยไทยมากยิ่งขึ้น และสามารถต่อยอดการพัฒนาความสามารถให้สร้างรายได้ให้กับเยาวชน และบุคลากรในวงการกีฬามวยต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน