กกท. มอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมการสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาระดับชาติ ด้านการฝึกสอนกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 (2022 Provincial Sports Coaching for Excellence Program – PSCE)

กกท. มอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมการสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาระดับชาติ ด้านการฝึกสอนกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 (2022 Provincial Sports Coaching for Excellence Program – PSCE)

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมการสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาระดับชาติ ด้านการฝึกสอนกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 (2022 Provincial Sports Coaching for Excellence Program – PSCE) โดยมี ดร.วิมลมาศ ประชากุล และผู้บริหาร กกท. เข้าร่วมงาน ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรกีฬาโดยเฉพาะผู้ฝึกสอนกีฬาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมีความรู้ และความสามารถเทียบเท่ากับผู้ฝึกสอนกีฬาระดับนานาชาติ เนื่องจากผู้ฝึกสอนกีฬามีหน้าที่ในการการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา เพื่อเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา ดังนั้น ผู้ฝึกสอนกีฬาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของวงการกีฬาและปรากฏการณ์ทางการกีฬาที่เกิดขึ้นในสังคม ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ

รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาบุคลากรกีฬา ด้านการฝึกสอนกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบัน Melbourne Business School, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และหน่วยงานกีฬาภาครัฐ ที่ให้ความสนใจส่งบุคลากรกีฬาในสังกัดสมัครเข้ารับการอบรมฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้สำเร็จการพัฒนาบุคลากรกีฬา ด้านการฝึกสอนกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 ทุกท่านจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากวิทยากรนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการฝึกสอนและพัฒนานักกีฬาของท่าน รวมถึงการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดเผยแพร่ และพัฒนาวงการกีฬาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนากีฬาของประเทศไปสู่ระดับนานาชาติและเป็นมาตรฐานสากลได้ต่อไป

สำหรับการดำเนินการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติด้านการฝึกสอนกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 นี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรกีฬาให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการฝึกสอนกีฬาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรกีฬาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาขีดความสามารถทางการกีฬาอย่างต่อเนื่องได้มาตรฐานสู่ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น 3. เพื่อให้บุคลากรกีฬาที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ด้านการฝึกสอนกีฬา นำไปถ่ายทอด เผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. วิมลมาศ ประชากุล มาเป็นวิทยากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนากีฬา การอบรมฯ ดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรมจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และบุคลากรจากองค์กรกีฬา
รวม 40 คน ซึ่งการอบรมได้แบ่งเป็น 3 ช่วง ๆ ละ 5 วัน รวม 15 วัน จากการดำเนินการอบรมฯ ตลอด 3 ช่วง
ที่ผ่านมา พบว่าการดำเนินโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้ทุกประการ และมีผู้ผ่านการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 27 คน