กกท. ร่วมกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) เปิดศูนย์ระงับข้อพิพาททางการกีฬาแห่งแรกของไทยมุ่งยกระดับวงการกีฬาสู่มาตรฐานสากล

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) เปิดตัวศูนย์ระงับข้อพิพาททางการกีฬา (Thailand Center of ADR for Sport: TCAS) แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการใช้กลไกการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ มุ่งหวังยกระดับวงการกีฬาไทยให้มีประสิทธิภาพ และทัดเทียมกับมาตรฐานสากล
นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์ระงับข้อพิพาททางการกีฬา (Thailand Center of ADR for Sport: TCAS) โดยมี นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) และนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร ร่วมแถลง ณ บริเวณด้านหน้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา
นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาที่สำคัญของการระงับข้อพิพาททางเลือกด้านการกีฬาของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล และจะเป็นการดึงดูดให้บุคคลากรทางการกีฬา อาทิ นักกีฬา สมาคมกีฬา สมาพันธ์ทางการกีฬาต่างๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญและเลือกใช้กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกเมื่อมีข้อพิพาททางการกีฬากันมากยิ่งขึ้น
นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ระงับข้อพิพาทฯ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนากีฬาในประเทศไทย ทั้งการให้ความเป็นธรรม ความเท่าเทียมของนักกีฬา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ฝึกสอน ตลอดจนสโมสรต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการสร้างมาตรฐานทางการกีฬาที่มีความโปร่งใส ซึ่งจะส่งผลโดยรวมให้กับประเทศ รวมถึงการแข่งขันในระดับชาติ ต่อไป
นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กล่าวว่า ในปัจจุบันวงการกีฬาไทยมีความก้าวหน้า และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากความสำเร็จของนักกีฬาทีมชาติไทย รวมถึงกฎเกณฑ์การแข่งขัน หรือการตัดสินผลแพ้ – ชนะในกีฬาสมัครเล่น และกีฬาอาชีพ ที่จัดการแข่งขันขึ้นในประเทศ และในเวทีระดับโลกที่มาตรฐานของการแข่งขันมีความก้าวหน้า และปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้อาจนำมาซึ่งข้อพิพาทในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาทุกแขนง เช่น สัญญานักกีฬาอาชีพ การตัดสินชี้ขาดผลการแข่งขัน หรือแม้กระทั่งกฎการควบคุมสารต้องห้าม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือที่มาของการจัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อยกระดับวงการกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากล
นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า การร่วมกันเปิดศูนย์ระงับข้อพิพาท TCAS นั้น เปรียบเสมือนศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับกีฬา ซึ่งหมายรวมถึงสมาคมกีฬาต่างๆภายใต้สังกัด โดยจะร่วมกันส่งเสริมให้ใช้กลไกในการระงับข้อพิพาททางเลือกของ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ กกท อันจะเป็นการ ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถลดข้อขัดแย้งซึ่งส่งมายังการกีฬาแห่งประเทศไทยได้

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ระงับข้อพิพาททางการกีฬา (Thailand Center of ADR for Sport: TCAS) เปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมในการรองรับข้อพิพาทต่างๆทางการกีฬาที่อาจเกิดขึ้นทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยจัดตั้งที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชั้น 26 มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการใช้กลไกการระงับข้อพิพาท ด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ โดยมุ่งหวังยกระดับวงการกีฬาไทยให้มีประสิทธิภาพ และทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ทั้งในการลดข้อขัดแย้ง ตลอดจนการระงับข้อพิพาทในประเด็นต่างๆ ให้เป็นไปอย่างสะดวก และรวดเร็ว ตลอดจนการดำเนินการพัฒนาข้อบังคับในการระงับข้อพิพาททางเลือกด้านการกีฬาโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในอนาคต ต่อไป.