กกท. เปิดตัวโครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SAT KM&IM Sharing Day ประจำปี พ.ศ.2565 ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายใต้โครงการการพัฒนาบุคลากรและระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม

กกท. เปิดตัวโครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SAT KM&IM Sharing Day ประจำปี พ.ศ.2565 ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ภายใต้โครงการการพัฒนาบุคลากรและระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม

พลเอก มังกร โกสินทรเสนีย์ ผู้แทนประธานคณะอนุกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของการกีฬา
แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SAT KM&IM Sharing Day ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา นายวิบูณ จำปาเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้บริหาร เข้าร่วมงาน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
พลเอก มังกร โกสินทรเสนีย์ ผู้แทนประธานคณะอนุกรรมการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ กกท.
กล่าวว่า ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพ การทำงานอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM โดยใช้การจัดการความรู้ขององค์กรที่เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ นำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ดังนั้น จึงจะต้องมีการพัฒนาพื้นฐานความรู้ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมให้แก่ผู้บริหารบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน มีความรู้ไปในทิศทางเดียวกัน การจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม
( KM&IM ) จะเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานทุกคน
พลเอก มังกร โกสินทรเสนีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ซึ่งการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการบริหารจัดการแค่ระดับองค์กร หรือระดับฝ่ายและสำนักเท่านั้น จึงขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือ และช่วยกันผลักดันให้
การจัดการความรู้และนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
และภายในองค์กรของเราจะมีนักจัดการความรู้ : KM Faclutator ที่เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของการกีหาแห่งประเทศไทย รวมทั้ง มีส่วนร่วมผลักตันให้เกิดวัฒนธรรม
การเรียนรู้ภายในองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามพันธกิจของการกีฬาแห่งประเทศไทย
นาย วิบูณ จำปาเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรใน กทท. เข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญ รวมทั้งประโยชน์ของการจัดการความรู้และนวัตกรรม อีกทั้งเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่จะนำไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม
จึงมีความจำเป็นในการดำเนินกิจกรรม