การดำเนินการจัดจ้างระบบบริหารจัดการสารต้องห้ามทางการกีฬา (System for Thailand’s Anti-Doping Management – STAM)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (บก.05) จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสารต้องห้ามทางการกีฬา