ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมให้ความคิดเห็น ในการปรับปรุงแก้ไขร่างกฏหมายฉบับรองจากบุคคลในวงการกีฬามวยทั้ง 7 ประเภท

ลิงค์ให้ความคิดเห็น

เอกสารเสนอคณะอนุกรรมการกฎหมาย(22-พย-65)