ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง การสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประกาศ กกท. การสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ 2-65