ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง เผยแพร่แผนจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกีฬามวยและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกีฬามวย