ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกีฬามวยและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกีฬามวย