ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย รื่อง เผยแพร่แผนการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อคุ้มครอ กีฬามวย และรองรับการกำหนดระเบียบความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เผยแพร่แผนการจ้าง