ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งผู้ชนะจ้างการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศของชาติ หลักสูตรเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลความเป็นเลิศ (Good Governance for Excellence) โตยวิธีคัดเลือก

หนังสือแจ้งผู้ชนะ