ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

เเนวทางการปฏิบัติเเละกำกับติดตามให้เป็นไปตามกฎหมาย