ประกาศขอบเขตของงานการจัดจ้างทำของที่ระลึก กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOR จ้างทำของที่ระลึก กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565