ประกาศขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)การประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาระตับนานาชาติ การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ “โซโถ ๒๐๒๒” ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

TOR