ประกาศขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) การประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ การแข่งขันกีฬาเวิลด์เกมส์ ๒0๒๒ ณ เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศสหรัฐอเมริกา

TOR