ประกาศขอบเขตของงาน (Terms of Reference) และราคากลาง งานจ้างผลิตสื่อและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารกีฬามวยของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ และการจัดทำเนื้อหาองค์ความรู้มวยไทยเพื่อเผยแพร่ ต่อสาธารณะ (มวยไทย e-learning)

TOR