ประกาศขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจัดหาอุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความ รู้เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬา

ขอบเขตของงาน TOR