ประกาศขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) การจัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

ขอบเขตของงาน TOR การจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา