ประกาศขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างการรับรองมาตรฐานค่ายมวยไทย และส่งเสริมการบริหารจัดการมาตรฐานค่ายมวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

TOR