ประกาศขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างดำเนินการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกีฬาไปสู่ความป็นเลิศของชาติ หลักสูตรการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลความเป็นเลิศ (Good Governance for Excellence) โดยวิธีคัดเลือก

TOR