ประกาศขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จัดจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ และประมวลกฏการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอบเขตของงาน TOR