ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

TOR-จ้างที่ปรึกษา