ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) จ้างที่ปรึกษาสำรวจและประเมินมูลค่าความเสียหายในส่วนของโครงการก่อสร้างสนามกีฬาที่ยังไม่แล้วเสร็จและผู้รับจ้างทิ้งงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

TOR-จ้างที่ปรึกษาสำรวจความเสียหารก่อสร้างฯ