ประกาศขอบเขตงาน การจัดจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและพัฒนามาตราฐานด้านความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองกีฬามวยและรองรับการกำหนดระเบียบความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองกีฬามวย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

TOR-5