ประกาศขอบเขตงาน จัดจ้างโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการระหว่างมื้อสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย (ก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกซ้อม)

ขอบเขตของงาน-TOR-8