ประกาศขอบเขตงาน (Trems of Reference: TOR) รายการประกอบแบบงานจัดซื้อปั๊มโรงสูบระบายน้ำพร้อมติดตั้ง ภายในสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร การกีฬาแห่งประเทศไทย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2565

2. รายการประกอบแบบปั้มโรงสูบน้ำ 10.06.2565