ประกาศขอบเขตงาน (Trems of Reference: TOR) แบบรูปรายงานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่-กรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์ จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ.2567) จังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

23112565 แบบรูปรายการก่อสร้างลู่ลานกรีฑา จ.ราชบุรี