ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เรื่อง บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

DOC160322-16032022103057