ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามก
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประ